Privacyverklaring Fysio Attent

 Algemeen
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet ter bescherming van persoonsgegevens. Volgens deze wet heeft Fysio Attent bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van “het verwerken van persoonsgegevens”, ofwel alles wat je met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan. Naast deze wet gelden er ook regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Fysio Attent kan deze privacyverklaring elk moment aanpassen. Een actuele versie is te vinden op onze website en in onze wachtruimte (informatiemap).

Onze praktijk
Binnen Fysio Attent worden van u diverse persoonsgegevens verwerkt. Tijdens uw behandeling leggen wij informatie over u vast. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld uw adres, informatie die uw huisarts en verzekering verstrekken, alsmede medische gegevens. De gegevens die wij verzamelen, worden vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor het financieel afwerken van uw behandelingen. Het recht om uw persoonsgegevens te verwerken is dan ook gebaseerd op de (voorfase van) de behandelovereenkomst met u, dan wel op uw toestemming en/of de bescherming van vitale belangen.

Plichten
Fysio Attent is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze verplichting nemen wij heel serieus.

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: 
  •  voor fysiotherapeutische zorgverlening.
  •  voor doelmatig beheer en beleid.
  •  voor ondersteuning van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Alle medewerkers binnen Fysio Attent hebben zich verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Fysio Attent maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en Two Factor Authentication.

Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechten
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens en digitale inzage (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien nodig.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling (wettelijke bewaarplicht) niet bewaard moet blijven.
 • Het recht een eigen verklaring (medisch van aard) aan uw dossier toe te voegen.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op inzage in de logingegevens van uw elektronische patiëntendossier.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken: Fysio Attent, Bolkensteeg 19a, 5103AA te Dongen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren. Als wij geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, zullen wij dit gemotiveerd aan u kenbaar maken.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysio Attent hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij als zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk en met uw toestemming mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (zoals uw huisarts). Wij maken gebruik van een formulier ‘Toestemming Patiënt’, waarin u aangeeft waar u wel of geen toestemming voor verleent.

Voor de uitvoering van onze behandelovereenkomsten maken wij gebruik van verwerkers. Dit zijn bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken, zoals onder andere Fysiomanager (software) voor de verwerking van (administratieve) patiëntgegevens. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Fysio Attent blijft eindverantwoordelijke voor de verwerkingen.

Dossieroverdracht
Wanneer u naar een nieuwe fysiotherapeut gaat is het vaak belangrijk dat deze nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Dit staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier aan de nieuwe overdraagt. De oude fysiotherapeut zal dit, na uw aanvraag voor overdracht, uiterlijk binnen een maand overdragen. U kunt uw dossier persoonlijk afhalen of digitaal via Zorgmail laten overdragen. In verband met de wettelijke bewaarplicht blijft het originele dossier achter bij ons en zal voor de overdracht een kopiedossier gebruikt worden.

Websitebezoek
De website bezit een SSL-certificaat, dit onder meer om de veiligheid van persoonsgegevens die u via de website verstrekt te waarborgen. Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn bestandjes die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en die uw browser op uw computer opslaat.

U stemt in met cookies door deze website te gebruiken. Hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken kunt u deze cookies weigeren door dit in uw webbrowser aan te geven.

Bij bezoek aan de website worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden voor statistische analyses van bezoek op de website. Dit gebruikt Fysio Attent om de werking van de website te verbeteren. Fysio Attent anonimiseert deze gegevens zo veel mogelijk. Google kan deze informatie aan derden verstrekken. Fysio Attent heeft hierop geen invloed. Zie voor meer informatie het privacy beleid van Google Analytics.

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de sociale platformen zelf. Wij hebben hier geen enkele invloed op. Om te zien wat de sociale netwerken met de gegevens doen die zij via de cookies verschaffen verwijst Fysio Attent naar hun privacybeleid.

Openingstijden

Maandag

: 7.30 – 20.30 uur

Dinsdag

: 7.30 – 20.00 uur

Woensdag

: 7.30 – 20.30 uur

Donderdag

: 7.30 – 20.30 uur

Vrijdag

: 8.00 – 17.00 uur

Zaterdag

: 8.00 – 12.00 uur

   

Behandelingen en Medische Fitness vinden plaats op afspraak.
Tijdens de openingstijden is de praktijk telefonisch bereikbaar.

Indien wij tijdens de behandelingen niet in staat zijn de telefoon op te nemen wordt u doorverbonden met onze telefoonservice.
Zij nemen de boodschap aan en u wordt door ons op een later moment teruggebeld. 

U kunt ook online een eerste afspraak inplannen.

FA website A slices 04