Privacy

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Fysio Attent bepaalde plichten, en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. De wet spreekt van het “verwerken van persoonsgegevens”. Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze staan bijvoorbeeld vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze informatie is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de WBP en de WGBO.

Binnen Fysio Attent worden van u diverse persoonsgegevens verwerkt. Tijdens uw behandeling leggen wij informatie over u vast. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld adres, informatie die uw huisarts en verzekering verstrekken, alsmede medische gegevens. De gegevens die wij verzamelen, worden vastgelegd in uw dossier. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en voor het financiële afwerken van uw behandelingen.

Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:
  • het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt;
  • het recht op inzage in en afschrift van die gegevens; 
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien nodig;
  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen; 
  • het recht een eigen verklaring (medisch van aard) aan uw dossier toe te voegen; 
  • het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Fysio Attent is volgens de WBP de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw gegevens worden slechts voor de volgende doeleinden verzameld: 
  • de ondersteuning en instandhouding van de zorgverlening aan cliënten;
  • het voeren van een doelmatig beheer en beleid;
  • de ondersteuning van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en voorlichting.

Verdere verwerking vindt plaats op een wijze die past binnen de hierboven genoemde doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat van u persoonsgegevens worden verwerkt. Dit kan gebeuren door uw hulpverlener en door middel van bijvoorbeeld deze informatie; alle medewerkers binnen Fysio Attent hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. De informatie wordt goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor (para-)medische gegevens is deze bewaartermijn in principe vijftien jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is.

Fysio Attent heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft.

Openingstijden

Maandag

: 7.30 – 21.00 uur

Dinsdag

: 7.30 – 18.00 uur

Woensdag

: 7.30 – 20.30 uur

Donderdag

: 7.30 – 18.00 uur

Vrijdag

: 7.30 – 18.00 uur

Zaterdag

: 8.00 – 12.00 uur

FA website A slices 04